Mer variert søkermasse

Brannkonstabel er et spennende yrke som i lang tid i praksis var forbeholdt norske menn. Gjerne med håndverkerbakgrunn. Men dette har endret seg betydelig i løpet av de siste årene. I dag utgjør kvinner og personer med annen etnisk opprinnelse enn norsk en stor del av søkermassen når nye konstabler skal rekrutteres. Både internt i brannvesenet og sett utenfra er det grunn til å glede seg over en slik utvikling. For det er viktig at korpset gjenspeiler befolkningen i stort. Slik blir det lettere for korpset å håndtere ulike situasjoner der personer med ulik bakgrunn er involvert. Samtidig er det lettere for befolkningen å få tillit til et korps som ikke er dominert av en bestemt kategori mennesker.
brannkonstablerMange var skeptiske til at kvinner skulle kunne bli brannkonstabler, men ettersom det raskt ble slått fast at kun slike kvinner som tilfredsstilte de samme krav til fysisk styrke og utholdenhet, samt mental helse som stilles til menn, kunne komme på tale, så fikk pipen en annen lyd. Det er viktig for brannvesenet å signalisere at det ikke kommer på tale å fire på de fysiske kravene og samtidig signalisere at det finnes mange kvinner som utmer
ket godt kan fylle kravene. Å renonsere på kravene skulle ikke bare redusere kvaliteten i korpset arbeide, men også medføre et tillitstap hos befolkningen som ville være veldig uheldig. Aftenposten skriver blant annet om dette i en interessant artikkel Mer variert søkermasse om rekrutteringen til korpset.
Det voksende innslaget av kvinner, og av personer med utenlandsk opprinnelse innen brannvesenet har etter sigende også vært med på å bedre arbeidsmiljøet og har løst opp i en ellers sterkt hetero-normativ kultur.
Derfor har blant annet brannvesenet i Oslo satset konkret på å forandre denne tradisjonelle søkergruppa som vil bli brannkonstabler. Det har de gjort blant annet gjennom oppslag i media og mer direkte rettede tiltak for å nå nye grupper.